FIPA - Baza podataka o investicijskim projektima
FIPA   baza   podataka,   sa   preko   400   investicijskih   projekata,   ima   za   cilj   da   olakša   stranim   investitorima      pronalaženje   njihovih   poslovnih interesa    u    Bosni    i    Hercegovini.Investicijski    projekti    su    selektirani    na    osnovu    interesa    domaćih    partnera    za    suradnju    sa    stranim investitorima   i   pripadaju   različitim   sektorima:   poljoprivreda   i   prozvodnja   hrane,   matalni   sektor,   automobilska   industrija,   turizma, energetika i mnogi drugi, i mogu se jednostavno pretraživati po sektorima i podsektorima. Projekti   su   prikazani   u   sažetom   obliku   sa   osnovnim   informacijama:   opisom   projekta,   investicijskim   troškovima   i   željenim   oblikom suradnje    sa    stranim    partnerima.    Ukoliko    je    strani    investitor    zainteresiran    za    određeni    projekat,    biće    nam    zadovoljstvo    dostaviti kontakte predlagača projekta i dodatne informacije o samom projektu. Nadamo   se   da   će   Vam   ova   baza   investicijskih   projekata   biti   korisna   i   pomoći   Vam   u   pronalaženju   odgovarajućih   poslovnih   partnera   za investiranje u Bosni i Hercegovini. Projekti su dostupni samo na engleskom jeziku i mogu se pretraživati na sljedećem linku .
 FIPA Foreign Investment Promotion Agency of Bosnia and Herzegovina 2018
Bosnia and Herzegovina INVEST IN